czwartek, 25 października 2018

Lista Rankingowa II nabór - Po odwołaniach -"MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA"

Uprzejmie informujemy, że została zatwierdzona ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji w projekcie „Moja Przyszłość – Moja Firma” - II nabór ( Lista rankingowa po odwołaniach)

Kandydaci, którzy znajdują się na miejscach zakwalifikowanych do udzielenia dotacji zobowiązani są w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia (list polecony) o w.w fakcie przedłożyć w Izbie Rzemieślniczej w Opolu następujące dokumenty:

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowanie działalności ( dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem ).
2. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),

3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

4. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis  lub  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych  lub  zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

7. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji.

Niezbędne dokumenty do  zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy:

Załącznik nr 15. Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia - oświadczenie składa współmałżonek Uczestnika Projektu i współmałżonek Poręczyciela

Załącznik nr 20A. Oświadczenie Uczestnika projektu / Poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej

Zaświadczenie o zatrudnieniu dla poręczyciela

UWAGA - Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne jest 30 dni od jego wystawienia.
W przypadku poręczycieli będącymi emerytami, rencistami bądź osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą spis niezbędnych dokumentów znajduje się w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.


Wszelkich informacji udziela Izba Rzemieślnicza w Opolu pod numerem tel. 77 454 31 73

Lista rankingowa II nabór po odwołaniach dostępna jest TUTAJ.