poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Podstawowa Lista Rankingowa – Przedłużone wsparcie pomostowe w ramach II naboru

Izba Rzemieślnicza w Opolu, w wyniku zakończenia  procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 15.04.2019 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa  (plik do pobrania) oraz   na stronie https://dotacjeizba.blogspot.com/

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu lub nie przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego.

poniedziałek, 11 lutego 2019

Nabór wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe w ramach II naboru
Izba Rzemieślnicza w Opolu ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego. Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie do 28 lutego 2019r..:
do biura projektu: ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, I piętro, pokój nr 1.4
Dokumenty należy wypełnić komputerowo, własnoręcznie podpisać, ponumerować  strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej), trwale spiąć. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu z dopiskiem:
Przedłużone wsparcie pomostowe - projekt „Moja przyszłość – moja firma”

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie składanego przez uczestnika projektu Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 22 do niniejszego Regulaminu ) wraz z wymaganymi załącznikami:
a) zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu ), lub
c) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu ), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
e) oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle
z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego(załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu  ).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem 77 454 31 73 wew.29
Uwaga!!! Do wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego zaliczają się tylko:
-koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
-koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy lub w przypadku posiadania prawa własności i pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności1)opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów),
-koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
-koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów,
-koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów),
-koszt opłat za użytkowanie łącza internetowego,
-koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy),
-koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio  z prowadzoną działalnością gospodarczą,
-koszty usług prawnych,
-koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
-koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych tj. papieru do drukarki, tonerów kopert, segregatorów, paliwa itp.
Uprzejmie informujemy również, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach!!!

piątek, 21 grudnia 2018

Podstawowa Lista Rankingowa – Podstawowe wsparcie pomostowe w ramach II naboru

Izba Rzemieślnicza w Opolu, w wyniku zakończenia w dniu 04.12.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 20.12.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa (plik do pobrania)

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu lub nie przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Podstawowa Lista Rankingowa – Przedłużone wsparcie pomostowe w ramach I naboru ( po odwołaniach)

Izba Rzemieślnicza w Opolu, w wyniku zakończenia w dniu 03.12.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 20.12.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa (plik do pobrania)

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu lub nie przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego.


czwartek, 25 października 2018

Lista Rankingowa II nabór - Po odwołaniach -"MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MOJA FIRMA"

Uprzejmie informujemy, że została zatwierdzona ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie dotacji w projekcie „Moja Przyszłość – Moja Firma” - II nabór ( Lista rankingowa po odwołaniach)

Kandydaci, którzy znajdują się na miejscach zakwalifikowanych do udzielenia dotacji zobowiązani są w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia (list polecony) o w.w fakcie przedłożyć w Izbie Rzemieślniczej w Opolu następujące dokumenty:

1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zarejestrowanie działalności ( dzień rejestracji działalności powinien być tożsamy z jej rozpoczęciem ).
2. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA),

3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

4. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis  lub  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym przystąpienia do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych  lub  zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

7. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie dotacji.

Niezbędne dokumenty do  zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy:

Załącznik nr 15. Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia - oświadczenie składa współmałżonek Uczestnika Projektu i współmałżonek Poręczyciela

Załącznik nr 20A. Oświadczenie Uczestnika projektu / Poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej

Zaświadczenie o zatrudnieniu dla poręczyciela

UWAGA - Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne jest 30 dni od jego wystawienia.
W przypadku poręczycieli będącymi emerytami, rencistami bądź osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą spis niezbędnych dokumentów znajduje się w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.


Wszelkich informacji udziela Izba Rzemieślnicza w Opolu pod numerem tel. 77 454 31 73

Lista rankingowa II nabór po odwołaniach dostępna jest TUTAJ.