poniedziałek, 11 lutego 2019

Nabór wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe w ramach II naboru
Izba Rzemieślnicza w Opolu ogłasza termin na złożenie dokumentów, celem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego. Dokumenty należy składać w dwóch egzemplarzach, w terminie do 28 lutego 2019r..:
do biura projektu: ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, I piętro, pokój nr 1.4
Dokumenty należy wypełnić komputerowo, własnoręcznie podpisać, ponumerować  strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej), trwale spiąć. Na kserokopiach umieścić napis „potwierdzam za zgodność z oryginałem” (data, podpis). Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu z dopiskiem:
Przedłużone wsparcie pomostowe - projekt „Moja przyszłość – moja firma”

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie składanego przez uczestnika projektu Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 22 do niniejszego Regulaminu ) wraz z wymaganymi załącznikami:
a) zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu ), lub
c) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu ), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
e) oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle
z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego(załącznik nr 19 do niniejszego Regulaminu  ).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem 77 454 31 73 wew.29
Uwaga!!! Do wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego zaliczają się tylko:
-koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
-koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy lub w przypadku posiadania prawa własności i pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności1)opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów),
-koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
-koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów,
-koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów),
-koszt opłat za użytkowanie łącza internetowego,
-koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy),
-koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio  z prowadzoną działalnością gospodarczą,
-koszty usług prawnych,
-koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
-koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych tj. papieru do drukarki, tonerów kopert, segregatorów, paliwa itp.
Uprzejmie informujemy również, iż wydatki finansowane w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wydatków wskazanych we wnioskach na otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego oraz muszą być jednakowe co miesiąc i w tych samych kwotach!!!